Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Văn Phòng

Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Văn Phòng, hợp đồng thuê văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, bạn co thể dùng hợp đồng mẫu này để sử dụng trong việc thuê văn phòng.
Đang cho thuê

1  2  3  4  5 5/5 - 1 Bình chọn - 9753 Lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------o0o--------------
 
HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

TÒA NHÀ ……TOWER, SỐ ……………………, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH Số : ………........
Giữa:
BÊN CHO THUÊ: CÔNG TY …………………………

BÊN THUÊ:
Tp.HCM, ngày  tháng  năm
HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG.

HỢP ĐỒNG THUÊ NÀY được lập và ký kết ngày    tháng    năm
GIỮA
BÊN CHO THUÊ: CÔNG TY …………………………………
GCN ĐKKD số     : …………………………………………..
Địa chỉ                    :  …………………………. – Quận 1 TP Hồ Chí Minh
Điện thoại              :  ……………….                                     Fax: ……………………
Đại diện                  : ………………………                             Chức vụ: Tổng Giám đốc
Sau đây được gọi là “Bên Cho Thuê”
VÀ:
BÊN THUÊ:    
GCN ĐKKD số          :
Địa chỉ              :
Điện thoại           : ............             Fax :
Mã số thuế           :
Đại diện             :        
Chức vụ:
Sau đây được gọi là “Bên Thuê”
Bên Thuê và Bên Cho Thuê sau đây sẽ được gọi chung là “Các Bên” và được gọi riêng là
“Bên”.
LỜI MỞ ĐẦU
(A)      Bên Cho Thuê là đơn vị có toàn quyền sử dụng, cho thuê hợp pháp cao ốc văn phòng cho thuê …………. Tower đặt tại số …………………….., P. Bến Nghé – Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, (sau đây được gọi là “…………….. Tower”).
(B)       Bên Thuê có ý định thuê khu vực như được mô tả dưới đây nhằm mục đích tiến hành các hoạt động kinh doanh được pháp luật Việt Nam cho phép, và Bên Thuê mong muốn thuê khu vực này từ Bên Cho Thuê dựa trên những điều kiện và điều khoản dưới đây.

VÌ THẾ, CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

Điều 1. Hợp Đồng Thuê

1.1.      Dựa trên những điều kiện và điều khoản được qui định tại đây, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Thuê này để thuê Khu Vực Thuê làm văn phòng của Bên Thuê với những điều kiện quy định chi tiết sau đây.

1.2.      Bên Thuê, người đại diện, nhân viên và khách của Bên Thuê cam kết tuân thủ Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Hợp Đồng Thuê được nêu tại  Phụ Lục 1 đính kèm theo đây, (“Các Điều Khoản Chung”), và Nội Quy Tòa Nhà của HD Tower được nêu tại  Phụ Lục 2 đính kèm theo đây, (“Nội Quy Tòa Nhà”), Các Điều Khoản Chung và Nội Quy Tòa Nhà này là phần không thể tách rời của Hợp Đồng Thuê này, và sẽ được Các Bên ký kết cùng với Hợp Đồng Thuê. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Hợp Đồng Thuê này và các phụ lục đính kèm, thì các tài liệu này sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên sau đây:

(i)        Hợp Đồng Thuê; đến
(ii)       Các Điều Khoản Chung; đến
(iii)      Nội Quy Tòa Nhà.

Điều 2. Khu Vực Thuê

Bên Cho Thuê cho Bên Thuê thuê khu vực văn phòng tại lầu …với tổng diện tích sử dụng thực tế là …m2 (… mét vuông), bao gồm cột và không bao gồm hành lang cũng như các khu vực chung như được mô tả tại  Phụ Lục 3 đính kèm theo đây, với Khu Vực Thuê được tô
vàng (“Khu Vực Thuê”).

Điều 3. Thời Hạn Thuê, Ngày Hiệu Lực và Chấm dứt Hợp Đồng

3.1       Hợp Đồng Thuê này có thời hạn là ba mươi sáu (36) tháng, (“Thời Hạn Thuê”), bắt
đầu từ…., (“Ngày Bắt Đầu”), và kết thúc vào …. (“Ngày Hết Hạn”).

3.2       Giai đoạn từ ngày … đến ngày …, bao gồm cả hai ngày này, được xem là giai đoạn hoàn thiện nội thất, (“Giai Đoạn Hoàn Thiện Nội Thất”). Giai Đoạn Hoàn Thiện Nội Thất Bên Thuê được miễn phí Tiền Thuê nhưng Bên Thuê sẽ phải trả Tiền Phí Dịch Vụ là … (. …) trên mỗi mét vuông thuê thực tế mỗi tháng, chưa bao gồm thuế, (được định nghĩa bên dưới).
3.3       Bất kỳ sự gia hạn Thời Hạn Thuê nào cũng phải tuân thủ các điều khoản quy định tại
Mục 2 của Phụ Lục 1.

3.4       Hợp Đồng Thuê này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và sẽ chấm dứt nếu rơi vào một trong các trường hợp quy định tại Mục 11 của Phụ Lục 1.

Điều 4. Tiền Thuê

4.1       Căn cứ theo quy định tại Mục 3 của Phụ Lục 1, trong suốt Thời Hạn Thuê, Bên Thuê phải thanh toán cho Bên cho thuê văn phòng khoản tiền thuê hàng tháng là … (…) trên mỗi mét vuông thuê thực tế mỗi tháng, cụ thể là …/ tháng, bằng chữ: …, chưa bao gồm thuế (được quy định tại điều 7 của Hợp Đồng Thuê này).

4.2       Tiền Thuê sẽ không thay đổi trong suốt Thời Hạn Thuê quy định tại Hợp Đồng Thuê này.

4.3       Tiền Thuê được thanh toán theo quý (một năm gồm 4 đợt) trong suốt thời gian hợp đồng, các khoản thanh toán Tiền Thuê lần đầu và lần cuối sẽ được tính tỷ lệ ngày thuê tương ứng với lần thanh toán đó.

4.4       Mọi khoản thanh toán Tiền Thuê phải được thực hiện theo quy định tại Mục 3 và 8 của Phụ Lục 1.

4.5       Thời  hạn miễn phí Tiền  Thuê:  Bên  Thuê  được miễn phí Tiền  Thuê  trong những khoảng thời gian sau:
Giai đoạn Hoàn thiện Nội thất: từ ngày … đến ngày ...
Bên Thuê chỉ phải trả Phí Dịch Vụ là … trên mỗi mét vuông thực tế chưa bao gồm thuế GTGT trong suốt những thời hạn này.

Điều 5. Phí Dịch Vụ
5.1       Căn cứ theo quy định tại Mục 4 của Phụ Lục 1 và Điều 5.2 dưới đây, trong Thời Hạn Thuê, trong phạm vi pháp luật cho phép, Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê phí dịch vụ hàng tháng là … (…) trên mỗi mét vuông thuê thực tế mỗi tháng, (cụ thể là …/ tháng, bằng chữ: … cho … mét vuông một tháng, (“Phí Dịch Vụ”), chưa bao gồm thuế (được định nghĩa bên dưới).

5.2       Phí Dịch Vụ sẽ được điều chỉnh hàng năm và được thông báo cho khách thuê trước một tháng.
5.3       Phí Dịch Vụ được thanh toán hàng quý (một năm gồm 4 đợt) trong suốt thời gian hợp đồng, các khoản thanh toán Tiền Phí dịch vụ lần đầu và lần cuối sẽ được tính tỷ lệ ngày thuê tương ứng với lần thanh toán đó.

5.4       Mọi khoản thanh toán Phí Dịch Vụ phải được thực hiện theo quy định tại Mục 4 và 8 của Phụ Lục 1.

5.5       Căn cứ theo quy định tại Mục 6 của Phụ Lục 1, các chi phí khác cho việc sử dụng các dịch vụ, tiện nghi và tiện ích phụ trội, (“Dịch  Vụ Phụ Trội”), sẽ được Bên Thuê thanh toán riêng khi nhận được hóa đơn theo quy định tại Mục 6 và 8 của Phụ Lục 1.

Điều 6. Tiền Đặt Cọc
6.1       Căn cứ theo quy định tại Mục 5 của Phụ Lục 1, ngoài Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ, Bên
Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê một khoản tiền đặt cọc, (“Tiền Đặt Cọc”), là
… (…), tương ứng với ba tháng Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ. Tiền Đặt Cọc, khi cần thiết, sẽ được điều chỉnh lại trước để luôn duy trì một số dư tương đương với ba tháng Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ hiện hành.
6.2       Tiền Đặt Cọc phải được thanh toán ngay sau khi Hợp Đồng Thuê này được ký kết, sau khi trừ đi tiền cọc giữ chỗ đã đóng trước đây (nếu có).

Điều 7. Các Khoản Thuế
7.1       Bên Thuê phải trả bất kỳ và mọi khoản thuế và lệ phí, bao gồm nhưng không giới hạn thuế giá trị gia tăng trên Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ, phí Dịch Vụ Phụ Trội được áp dụng cho và có liên quan đến Hợp Đồng Thuê này, được pháp luật Việt Nam quy định tùy từng thời điểm trong suốt Thời Hạn Thuê, (“Các Khoản Thuế”).

7.2       Trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác, Các Khoản Thuế phải được thanh toán cùng lúc với các khoản thanh toán có liên quan.
Điều 8. Nội Quy Tòa Nhà
8.1       Bên Thuê, người đại diện, nhân viên và khách của Bên Thuê cam kết tuân theo Nội
Quy Tòa Nhà.

8.2       Sau khi thông báo bằng văn bản trước một tháng cho Bên Thuê, tùy từng thời điểm, Bên Cho Thuê có quyền soạn thảo, và/ hoặc đưa thêm, sửa đổi, thông qua, hoặc hủy bỏ qui định của Nội Quy Tòa Nhà nếu thấy cần thiết cho việc điều hành và duy trì HD Tower và/ hoặc Khu Vực Thuê.

8.3       Bên Cho Thuê có toàn quyền chỉ định hoặc thay đổi một công ty quản lý bất động sản, “Công Ty Quản Lý Tòa Nhà”. Sau khi chỉ định hoặc thay đổi Công Ty Quản Lý Tòa Nhà, Bên Cho Thuê sẽ thông báo cho Bên Thuê và Công Ty Quản Lý Tòa Nhà này sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Bên Thuê và Bên Cho Thuê, chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì HD Tower và các tiện ích, thực thi các Quy định được nêu trong Nội Quy Tòa Nhà

Điều 9. Điều Khoản Vi Phạm Hợp Đồng

Bên Cho Thuê và Bên Thuê đồng ý chịu ràng buộc bởi các quy định tại Mục 10 của Phụ Lục
1 có liên quan đến việc vi phạm Hợp Đồng Thuê này.

Điều 10. Luật Điều Chỉnh và Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

10.1     Hợp Đồng Thuê này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt
Nam.

10.2     Các Bên đồng ý giải quyết mọi tranh chấp, tranh cãi hay khiếu kiện phát sinh do hoặc liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng Thuê này thông qua thỏa thuận giữa Các Bên. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh cãi hay khiếu kiện, tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện này sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CÁC BÊN, Hợp Đồng Thuê này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt và 02 (hai) bản bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác nhau hay không nhất quán giữa hai bản này, thì bản tiếng Việt sẽ ưu tiên sử dụng. Hợp đồng được ký kết tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng
năm được nêu ở trên.
 
BÊN CHO THUÊ Ký bởi                                                                   BÊN THUÊ Ký bởi

là đại diện ký kết được ủy quyền                                      là đại diện ký kết được ủy quyền thay mặt Bên Thuê,
thay mặt Bên Cho Thuê, .


DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1              Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung

Phụ Lục 2             Nội Quy Tòa Nhà

Phụ lục 3              Bản Vẽ Mô Tả Khu Vực Thuê và Tầng Thuê

Phụ Lục 4             Bảng Kê Ban Đầu Của Khu Vực Thuê

PHỤ LỤC 1

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Mục 1.      Đối Tượng

Bên Cho Thuê đồng ý cho Bên Thuê thuê Khu Vực Thuê để sử dụng theo đúng các điều khoản và điều kiện quy định tại đây.

Mục 2.      Thời Hạn Thuê và Gia Hạn Hợp Đồng Thuê

2.1.      Hợp Đồng Thuê này có thời hạn thuê quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng Thuê và chỉ
có thể được chấm dứt trước Ngày Hết Hạn theo quy định tại Điều Khoản Chung này.

2.2.      Chậm nhất là sáu (06) tháng trước Ngày Hết Hạn, Bên Cho Thuê có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, gửi cho Bên Thuê một bản đề nghị gia hạn Hợp Đồng Thuê bao gồm mức giá và thời hạn thuê mới cho Hợp Đồng Thuê gia hạn.  thuê mới sẽ được xem xét lại theo giá thị trường nhưng mức tăng giảm cho phép sẽ không tăng/ giảm quá 10% giá thuê hiện tại.

Bên Thuê phải thông báo với Bên Cho Thuê quyết định của mình đối với đề nghị gia hạn Hợp Đồng Thuê nêu trên chậm nhất là năm (05) tháng trước Ngày Hết Hạn.

Nếu (i) Bên Thuê không trả lời trong thời hạn này, đề nghị gia hạn Hợp Đồng Thuê nêu trên xem như đã bị từ chối, hoặc (ii) Bên Cho Thuê không gửi bản đề nghị gia hạn Hợp Đồng Thuê cho Bên Thuê, Hợp Đồng Thuê này sẽ tự động chấm dứt vào Ngày Hết Hạn theo quy định tại các điều kiện và điều khoản nêu tại đây. Trong vòng ba (3) tháng cuối cùng trước Ngày Hết Hạn, Bên Cho Thuê có quyền giới thiệu và cho người thuê mới xem Khu Vực Thuê trong thời gian làm việc sau khi đã thông báo một cách hợp lý cho Bên Thuê.

Trong trường hợp Bên Cho Thuê và Bên Thuê đồng ý gia hạn Hợp Đồng Thuê theo quy định tại bản đề nghị nêu trên, Các Bên phải tiến hành ký kết bản sửa đổi Hợp Đồng Thuê này chậm nhất là ba (03) tháng trước Ngày Hết Hạn.

Mục 3.      Tiền Thuê

3.1.      Tiền Thuê sẽ được thanh toán trước theo quy định tại Mục 4 của Hợp đồng này.

3.2.      Bên Thuê phải thanh toán khoản Tiền Thuê đầu tiên cho Bên Cho Thuê chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Bắt Đầu. Trong vòng năm (05) ngày làm việc đầu
tiên của mỗi tháng trong suốt Thời Hạn Thuê, Bên Thuê phải thanh toán Tiền Thuê cho Bên Cho Thuê cho toàn bộ tháng  đó, cộng với Các Khoản Thuế tương ứng.

Mục 4.      Phí Dịch Vụ

4.1.      Phí Dịch Vụ (được định nghĩa bên dưới) sẽ được thanh toán trước theo quy định tại
Mục này.

4.2.      Bên Thuê phải thanh toán khoản Phí Dịch Vụ đầu tiên cho Bên Cho Thuê chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Bắt Đầu. Trong vòng năm (05) ngày làm việc đầu tiên của mỗi đợt thanh toán trong suốt Thời Hạn Thuê, Bên Thuê phải trả cho Bên Cho Thuê Phí Dịch Vụ cho toàn bộ đợt thanh toán đó, cộng với Các Khoản Thuế tương ứng.

4.3.      Nhằm phục vụ cho hợp đồng này, Phí Dịch Vụ bao gồm những khoản phí cho các dịch vụ do Bên Cho Thuê cung cấp cho Bên Thuê như sau:

(a)       bảo dưỡng, lau chùi, sửa chữa, thay và làm mới, sơn lại và trang trí lại hay những công việc khác mà Bên Cho Thuê thấy phù hợp cho …… Tower;

(b)       vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, lau chùi, sửa chữa, thay và làm mới hệ thống đèn chiếu sáng ở những khu vực sử dụng chung, thang máy, nồi hơi, máy điều hoà không khí, đồng hồ nước và các đồng hồ đo khác, thiết bị phòng, chữa, báo động và phát hiện hoả hoạn, máy phát điện và tất cả những máy móc thiết bị khác tại hoặc phục vụ cho …. Tower;

(c)       điều hoà không khí cho …. Tower theo tiêu chuẩn hợp lý chấp nhận được;

(d)       cung cấp điều hoà không khí miễn phí cho Khu Vực Thuê trong giờ làm việc bình thường;
Giờ làm việc:
Từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 08 giờ sáng đến 18 giờ tối;
riêng Thứ 7: từ 08 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa;
Việc cung cấp điều hoà không khí ngoài giờ có thể được sắp xếp thông qua Công ty Quản Lý Tòa Nhà mỗi khi có yêu cầu. Chi phí cung cấp điều hòa không khí ngoài giờ (bao gồm Chủ Nhật và các ngày lễ) được xem là Dịch Vụ Phụ Trội và được tính phí;

(e)       tổ chức cung cấp điện cho Khu Vực Thuê và nước cho …….Tower, xử lý chất thải;

(f)        cung cấp và bảo dưỡng (khi có yêu cầu) các thiết bị vệ sinh và các dịch vụ vệ sinh trong các phòng vệ sinh ở những khu vực sử dụng chung, bao gồm cung cấp, bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa và thay mới;

(g)       cung cấp nhân sự để đảm bảo việc quản lý và an ninh của ….. Tower và kiểm soát khu vực xung quanh …. Tower;

(h)       giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp những khu vực sử dụng chung trong …. Tower và lau chùi định kỳ mặt ngoài các cửa sổ của ... Tower; trừ trường hợp Công ty Quản Lý Tòa Nhà cho rằng phải lau chùi thường xuyên hơn.

(i)        cung cấp hệ thống đèn trần, như đã được Bên Cho Thuê lắp đặt trước đó cho
... Tower;

(j)        cung cấp nguồn điện dự phòng dùng cho trường hợp khẩn cấp cho ... Tower; (k)       cung cấp nguồn điện ổn định cho Khu Vực Thuê; và
(l)        cung cấp các dịch vụ khác bất kỳ mà Bên Cho Thuê thấy hợp lý và có lợi cho
... Tower, các tiện ích, người thuê của ... Tower hoặc khách đến thăm.

Mục 5.      Tiền Đặt Cọc

5.1.      Trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau khi ký kết Hợp Đồng Thuê này, Bên Thuê phải thanh toán Tiền Đặt Cọc cho Bên Cho Thuê như một sự bảo đảm cho việc thanh toán bất kỳ và mọi khoản thanh toán đến hạn mà Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê theo quy định tại Hợp Đồng Thuê này.

5.2.      Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Khu Vực Thuê được sửa chữa, làm vệ sinh và khôi phục nguyên trạng theo đúng với quy định của Hợp Đồng Thuê này; hoặc trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Bên Thuê thanh toán khoản nợ chưa thanh toán cuối cùng được Bên Cho Thuê yêu cầu thanh toán, tùy theo thời điểm nào trễ hơn, Bên Cho Thuê sẽ trả lại Tiền Đặt Cọc trên cơ sở không tính lãi cho Bên Thuê. Các khoản nợ chưa thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn những khoản Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ, phí Dịch Vụ Phụ Trội, Các Khoản Thuế chưa thanh toán, bất kỳ và mọi chi phí sửa chữa và thay mới các trang bị cố định, bán cố định nào kém phẩm chất, bảo dưỡng, bảo trì kém hoặc thất lạc được liệt kê trong Bản Kê Cuối Cùng (như được định nghĩa tại Mục 9.4 của Phụ Lục 1 này) và/ hoặc bất kỳ và mọi khoản bồi thường Bên Thuê phải trả cho Bên Cho Thuê trong trường hợp Bên Thuê vi phạm Hợp Đồng Thuê này. Bên Cho Thuê có quyền yêu cầu thanh toán, sau khi khấu trừ vào Tiền Đặt Cọc nhưng vẫn không đủ, bất kỳ khoản tiền nào, kể cả tiền bồi thường thiệt hại, Bên Thuê phải trả cho Bên Cho thuê theo quy định của Hợp Đồng Thuê này.

5.3.      Bên Cho Thuê sẽ hoàn lại Tiền Đặt Cọc cho Bên Thuê theo quy định tại Mục 5.2 của
Phụ Lục 1 này bằng cùng loại tiền tệ như khi nhận.
5.4.      Trong trường hợp Bên Cho Thuê khấu trừ vào Tiền Đặt Cọc theo quy định tại Mục này trong Thời Hạn Thuê, Bên Thuê phải ngay lập tức, theo yêu cầu của Bên Cho Thuê, thanh toán bổ sung cho Bên Cho Thuê một khoản tiền tương đương với khoản tiền đã bị khấu trừ vào Tiền Đặt Cọc. Việc Bên Thuê không thực hiện điều này sẽ cấu thành một vi phạm Hợp Đồng Thuê.

5.5.      Bên Thuê không có quyền dùng Tiền Đặt Cọc hoặc yêu cầu dùng Tiền Đặt Cọc để cấn trừ bất kỳ khoản Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ, phí Dịch Vụ Phụ Trội hoặc khoản tiền nào còn nợ Bên Cho Thuê theo quy định tại Hợp Đồng Thuê này.

Mục 6.            Dịch Vụ Phụ Trội

6.1.      Với điều kiện phải thanh toán phí áp dụng, Bên Thuê được phép sử dụng các dịch vụ phụ trội không thuộc danh sách các dịch vụ quy định tại Mục 4 do Bên Cho Thuê cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp điều hòa không khí ngoài giờ, (“Dịch Vụ Phụ Trội”).  Để tránh nhầm lẫn, tiền cước phí điện thoại sẽ được nhà cung cấp dịch vụ gửi hóa đơn trực tiếp đến cho Bên Thuê tự thanh toán.

6.2.      Bên Cho Thuê sẽ gửi thông báo hàng tháng với mỗi đợt thanh toán đến hạn Tiền Phí Dịch vụ phụ trội, và Các Khoản Thuế tương ứng và Bên Thuê phải thanh toán trong vòng năm (05) ngày. Bên Thuê sẽ được xuất Hóa đơn tài chính (hóa đơn VAT) kể từ ngày Bên Cho Thuê nhận đủ tiền.

6.3.      Bên Cho Thuê, tùy từng thời điểm, và bằng cách gửi thông báo cho Bên Thuê, có quyền cung cấp, và/ hoặc giới thiệu và sau đó sửa đổi, thông qua hoặc bỏ việc cung cấp Dịch Vụ Phụ Trội. Bên Cho Thuê cũng có quyền thay đổi mức phí áp dụng cho Dịch Vụ Phụ Trội sau khi thông báo cho Bên Thuê bằng văn bản trước một (01) tháng. Trong trường hợp bất kỳ Dịch Vụ Phụ Trội nào tạm thời bị gián đoạn, Bên Thuê sẽ không được khiếu kiện và không được nhận bất kỳ khoản tiền bồi thường nào, cũng như không được giảm Tiền Thuê hay Phí Dịch Vụ.

6.4.      Bên Thuê phải trả ngay và thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến nước và điện theo chỉ số đồng hồ riêng của Bên Thuê tương ứng với mức tiêu thụ các tiện ích đó tại Khu Vực Thuê.
Mục 7.    Cam kết
7.1.      Bên Cho Thuê chịu trách nhiệm thực hiện những công việc sau:
(a)       bàn giao Khu Vực Thuê cho Bên Thuê theo hiện trạng, ngoại trừ những nâng cấp sau đây sẽ do Bên Cho Thuê cung cấp:
-         Lắp đặt tất cả các thiết bị cơ khí tiêu chuẩn, kể cả điều hòa không khí;

-         Lắp đặt hệ thống đèn trần tiêu chuẩn;
-     Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn như được quy định trong hợp đồng xây dựng cơ bản;
-         Lắp đặt hệ thống khung lưới trần và tấm trần tiêu chuẩn;
-         Lắp đặt điểm nối mạng điện và viễn thông cho mỗi tầng.
(b)       tạo điều kiện để Bên Thuê thực hiện công việc hoàn thiện nội thất cho khu vực thuê trong suốt Giai Đoạn Hoàn Thiện Nội Thất;
(c)       cho phép Bên Thuê sử dụng Khu Vực Thuê một cách bình ổn mà Bên Cho Thuê sẽ không gây bất kỳ một cản trở nào, và duy trì kết cấu và mặt ngoài của Khu Vực Thuê trong tình trạng tốt;
(d)       thực hiện các bảo dưỡng thông thường và định kỳ cho ... Tower và bất kỳ các thiết bị nào do Bên Cho Thuê cung cấp trong phạm vi Khu Vực Thuê, điều đó có nghĩa là Bên Thuê sẽ chịu trách nhiệm đối với các loại sửa chữa hoặc bảo trì khác tại Khu Vực Thuê như được mô tả tại Quy định 1 của bản Nội Quy Tòa Nhà; Bên Cho Thuê sẽ có quyền thực hiện bất kỳ sửa chữa nào cho Khu Vực Thuê mà Bên Thuê đã không làm trong vòng một tháng sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên Cho Thuê nêu yêu cầu phải thực hiện việc sửa chữa và Bên Thuê có trách nhiệm hoàn trả cho Bên Cho Thuê tất cả các chi phí thực tế Bên Cho Thuê đã phải chi trả cho việc sửa chữa ấy ngay sau khi nhận được hóa đơn;

(e)       bảo đảm việc cung cấp điện và nước cho Bên Thuê sử dụng với chi phí do Bên
Thuê trả; và
(f)        Mua bảo hiểm cho ... Tower nhưng không bao gồm các đồ đạc cố định, bán cố định và các trang thiết bị khác do Bên Thuê lắp đặt, theo đúng với các tiêu chuẩn  thông  dụng  trong  ngành  áp  dụng  đối  với  chủ  cho  thuê  các  cao  ốc thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh.
7.2.      Bên Thuê chịu trách nhiệm thực hiện những công việc sau:
(i)        thanh toán đúng hạn Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ và tất cả các khoản phải trả khác do Hợp Đồng Thuê quy định tại Hợp Đồng Thuê này;

(ii)       xin chấp thuận của Bên Cho Thuê trước bằng văn bản đối với các nhà thầu thực hiện công việc hoàn thiện nội thất. Bên Thuê phải trình các bản vẽ thiết kế và hoàn thiện nội thất này thành bốn bản để Bên Cho Thuê xem xét và chấp thuận. Việc trình các bản vẽ hoàn thiện nội thất này cho Bên Cho Thuê phải phù hợp với Quy Định 1 của Nội Quy Tòa Nhà;
(iii)      tuân thủ và bảo đảm người đại diện, nhân viên hay khách của Bên Thuê trong Khu Vực Thuê tuân thủ Hợp Đồng Thuê, Các Điều Khoản Chung này, và Nội Quy Tòa Nhà, và đặc biệt chỉ có thể sửa đổi hoặc cải tạo Khu Vực Thuê khi có sự chấp thuận của Bên Cho Thuê và theo đúng với các quy định tại Mục 9.2 của Phụ Lục 1;
(iv)      sử dụng Khu Vực Thuê vào các mục đích được nêu tại Điều 1.1 của Hợp Đồng Thuê. Cụ thể là không được sử dụng Khu Vực Thuê làm nơi ở hoặc nơi sản xuất;
(v)       chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát nào xảy ra cho ... Tower, Khu Vực Thuê hoặc các bên thứ ba trực tiếp gây ra bởi bất kỳ hành vi, sự sai trái, cẩu thả hoặc sai sót của Bên Thuê hoặc nhân viên của Bên Thuê;

(vi)      tuân thủ tất cả các thủ tục hành chính và pháp lý của Việt Nam liên quan đến hoạt động của mình, kể cả giấy phép kinh doanh và các vấn đề bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh và an ninh trật tự chung;
(vii)     bảo đảm Khu Vực Thuê được bảo hiểm một cách phù hợp căn cứ theo Quy
định 3 của Nội Quy Tòa Nhà; và
(viii)    giao trả Khu Vực Thuê cho Bên Cho Thuê khi kết thúc Thời Hạn Thuê, như trong tình trạng ban đầu, trừ khi theo sự chỉ đạo của Bên Cho Thuê rằng một số các thay đổi, sửa đổi hoặc tu sửa cho Khu Vực Thuê (đã được Bên Cho Thuê chấp thuận căn cứ theo các quy định của Mục 7.2 (b) của Phụ Lục 1 này nên được để lại; và

(ix)      duy trì, và khi có yêu cầu, gia hạn tất cả các loại giấy phép cần thiết để Bên Thuê có thể thuê Khu Vực Thuê một cách hợp pháp trong suốt Thời Hạn Thuê và tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam.
7.3.      Bên Thuê sẽ (i) chịu toàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc thương tích gây ra cho bất kỳ người nào, và (ii) bảo đảm cho Bên Cho Thuê khỏi bị thiệt hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý, các khoản phạt, khiếu kiện hoặc chi phí mà Bên Cho Thuê phải chi trả hoặc gánh chịu do hậu quả của các thương tích gây ra cho người hoặc các thiệt hại gây ra bởi sự cẩu thả hoặc hành vi không chính đáng của Bên Thuê, người đại diện và nhân viên của Bên Thuê hoặc do Bên Thuê, người đại diện và nhân viên của Bên Thuê không thực hiện hoặc tuân thủ bất kỳ các quy định hoặc điều kiện của Hợp Đồng Thuê và của Điều Khoản Chung này;
7.4.      Bên Thuê không được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ Khu Vực Thuê, cũng không được chuyển nhượng Hợp Đồng Thuê này nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê.
Mục 8.     Thanh toán
8.1.      Mọi khoản thanh toán của Bên Thuê cho Bên Cho Thuê sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên Cho Thuê như sau:
Tên chủ tài khoản:     Công ty …………
Tài khoản (tiền Việt Nam) số:   …………………
Tại:    Ngân hàng …………………………………………….
8.2.      Tiền thuê và phí dịch vụ sẽ được trả trước hàng tháng cho Bên cho thuê bằng tiền Đồng Việt Nam, trong vòng năm (05) ngày làm việc của đầu tháng. Hóa đơn tài chính (VAT) sẽ được gửi cho Bên Thuê trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Bên Cho Thuê nhận được khoản thanh toán.
8.3.      Việc Bên Thuê không thanh toán Tiền Thuê đúng hạn cho Bên Cho Thuê bao gồm nhưng không giới hạn phí quản lý, phụ phí, phí tiện ích thì được xem như là không thanh toán Tiền Thuê đúng hạn.
8.4.      Nếu Bên Thuê không thanh toán các khoản phải trả cho Bên Cho Thuê vào ngày đến hạn như được quy định tại Hợp Đồng Thuê này, mà không được sự chấp thuận trước của Bên Cho Thuê, Bên Thuê phải chịu phạt chậm trả với lãi suất chậm trả bằng
150% lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) qui định tại thời điểm thanh toán trên tổng số tiền chậm trả và thời gian chậm trả và Bên Cho Thuê được quyền áp dụng các biện pháp xử lý được quy định tại Mục 10 và 11 của Phụ Lục 1 này.
Mục 9.         Bản Kê Đồ Đạc Và Những Sửa Đổi Trong Khu Vực Thuê
9.1.      Vào Ngày Bắt Đầu, Bên Cho Thuê và Bên Thuê sẽ thống nhất với nhau về một bản kê các đồ đạc cố định/ bán cố định, những đồ đạc này là một phần của Khu Vực Thuê (“Bản Kê Ban Đầu”).  Bản Kê Ban Đầu, một khi được ký kết bởi Các Bên, sẽ cấu thành một bộ phận của Hợp Đồng Thuê này.
9.2.      Bên Thuê không được xây dựng lại hoặc thay đổi cấu trúc hoặc cách bố trí của Khu Vực Thuê mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê, và bất kỳ thay đổi nào nếu được cho phép sẽ phải được tháo dỡ hoặc khôi phục lại như tình trạng ban đầu vào cuối Thời Hạn Thuê, nếu Bên Cho Thuê yêu cầu điều này. Trong
trường hợp đó, Bên Thuê sẽ phải khôi phục Khu Vực Thuê như tình trạng ban đầu, với mức độ hao mòn hợp lý, vào ngày kết thúc Hợp Đồng Thuê. Bất kỳ việc khôi phục nào do Bên Cho Thuê yêu cầu phải được thực hiện với chi phí do Bên Thuê chịu toàn bộ.
Bất kỳ việc sửa đổi nào do Bên Thuê thực hiện đối với Khu Vực Thuê theo Mục 9.2 này, có thể, sẽ trở thành tài sản của Bên Cho Thuê khi Bên Thuê rời khỏi Khu Vực Thuê với điều kiện có sự thỏa thuận của hai bên.
9.3.      Bên Thuê sẽ thông báo lập tức cho Bên Cho Thuê về mọi hư hỏng xảy ra cho Khu Vực Thuê hoặc các thay đổi bất kỳ có thể làm ảnh hưởng đến tài sản của Bên Cho Thuê và Bên Cho Thuê phải khắc phục ngay.
9.4.      Trong vòng năm (05) ngày sau ngày chấm dứt Hợp Đồng Thuê, Bên Cho Thuê sẽ lập một bản kê cuối cùng nêu cụ thể bất kỳ đồ đạc nào cần sửa chữa, hoặc thay mới những đồ đạc, dụng cụ cố định/ bán cố định nào kém phẩm chất, không được bảo dưỡng bảo trì đúng mức hoặc mất mát, mà tất cả những đồ đạc này là một phần của Khu Vực Thuê, ngoại trừ những hao mòn hợp lý, (“Bản Kê Cuối Cùng”).  Chi phí sửa chữa những hư hỏng đó sẽ được Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày lập Bản Kê Cuối Cùng.  Nếu chi phí sửa chữa những hư hỏng này không được Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày lập Bản Kê Cuối Cùng, Bên Cho Thuê có quyền khấu trừ chi phí này vào Tiền Đặt Cọc sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Bên Thuê.
Mục 10.    Vi phạm Hợp Đồng Thuê
10.1.    Nếu Bên Thuê và/ hoặc bất kỳ nhân viên nào của Bên Thuê không tôn trọng hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào quy định bởi Hợp Đồng Thuê này, bao gồm Các Điều Khoản Chung và Nội Quy Tòa Nhà, trong suốt Thời Hạn Thuê thì Bên Thuê bị xem như đã vi phạm Hợp Đồng Thuê này;
10.2.    Nếu giấy phép kinh doanh, đầu tư, ngoại giao, mở chi nhánh hay văn phòng đại diện của Bên Thuê bị thu hồi hoặc bị các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam chấm dứt hoạt động, hoặc không được Bên Thuê gia hạn, thì Bên Thuê bị xem như đã vi phạm Hợp Đồng Thuê này;
10.3.    Trong trường hợp vi phạm là do không thanh toán Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ, phí Dịch Vụ Phụ Trội, Tiền Đặt Cọc hoặc bất kỳ một khoản thanh toán nào Bên Thuê phải trả căn cứ theo Hợp Đồng Thuê này, Bên Thuê phải khắc phục vi phạm ấy bằng cách thanh toán đầy đủ và toàn bộ tất cả các khoản tiền đã quá hạn trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên Cho Thuê yêu cầu thanh toán;
10.4.    Trong trường hợp vi phạm không phải là do không thanh toán Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ, phí Dịch Vụ Phụ Trội, Tiền Đặt Cọc hoặc bất kỳ một khoản thanh toán nào Bên Thuê phải trả căn cứ theo Hợp Đồng Thuê này, Bên Thuê sẽ khắc phục vi phạm ấy trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản về vi phạm đó;
10.5.    Nếu Bên Thuê không khắc phục vi phạm trong thời gian quy định tại Mục này, hoặc nếu vi phạm không thể khắc phục được, hoặc đó là lần thứ hai Bên Thuê vi phạm Hợp Đồng Thuê, thì Bên Cho Thuê được quyền tiến hành ngay lập tức bất kỳ nhưng không giới hạn những biện pháp sau đây:
(a)       Khắc phục vi phạm với chi phí và phí tổn do Bên Thuê chịu; và/ hoặc
(b)       Chấm dứt Hợp Đồng Thuê này;
(c)       Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam:
(i)       Trục xuất Bên Thuê hoặc bất kỳ người nào dưới quyền của Bên Thuê ra khỏi Khu Vực Thuê; và/ hoặc;
(ii)     Tháo dỡ và phát mãi bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của Bên Thuê trong trường hợp Bên Thuê vẫn còn những khoản nợ chưa thanh toán; và/ hoặc;
(iii)      Cho phép đòi bồi thường thiệt hại, bao gồm (a) thanh toán toàn bộ Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ cho thời gian còn lại của Hợp Đồng Thuê như trong trường hợp Hợp Đồng Thuê vẫn còn tiếp tục cho đến hết Thời Hạn Thuê; (b) chi phí thực hiện các sửa chữa cần thiết cho Khu Vực Thuê; (c) tiền điện, nước trong trường hợp Bên Cho Thuê phải thanh toán thay Bên Thuê; (d) phí luật sư và những chi phí khác liên quan đến việc tháo dỡ và đòi bồi thường thiệt hại, với điều kiện là tiền bồi thường thiệt hại có thể được chiết giảm bằng số tiền mà Bên Cho Thuê nhận được nếu Khu Vực Thuê được cho thuê lại; tuy nhiên, Bên Cho Thuê sẽ không có nghĩa vụ phải tìm người thuê mới và cũng không chấp nhận bất kỳ người thuê mới nào mà Bên Cho Thuê, theo toàn quyền quyết định của mình, nhận thấy rằng người thuê đó không phù hợp, và hơn nữa, Bên Thuê phải có trách nhiệm thanh toán ngay tất cả các khoản Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ phải thanh toán cho giai đoạn trước đây, hiện tại và tương lai theo quy định tại Hợp Đồng Thuê này, và không được quyền “chờ xem” liệu Khu Vực Thuê có được cho thuê lại hay không; và bất kỳ khoản tiền chiết giảm nào nếu có sẽ được Bên Cho Thuê hoàn trả lại cho Bên Thuê sau khi Bên Cho thuê nhận được tiền từ người thuê mới; và/ hoặc;
(iv)      Bất kỳ biện pháp khắc phục nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Mục 11.    Ngày Hiệu Lực và Chấm Dứt Hợp Đồng
11.1.    Hợp Đồng Thuê này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và sẽ chấm dứt nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây:
(a)       hết hạn mà không gia hạn Hợp Đồng Thuê theo Mục 2 của Phụ Lục 1 này; (b)       Bên Thuê bị phá sản;
(c)       nếu Bên Cho Thuê quyết định chấm dứt trong trường hợp Bên Thuê vi phạm
Hợp Đồng Thuê này như được quy định tại Mục 10 của Phụ Lục 1; và/ hoặc

(d)       trường hợp Bất Khả Kháng như được mô tả tại Mục 12, bao gồm việc phá dỡ hoặc sung công Khu Vực Thuê, làm cho nó hoàn toàn không còn thích hợp để sử dụng, và cản trở Các Bên thực hiện Hợp Đồng Thuê này trong thời gian ba (03) tháng liên tục;
(e)       Bên Thuê có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp như sau: Nếu Bên Thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong thời gian từ ngày … đến ngày …, Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê tiền bồi thường hợp đồng tương đương ba (03) tháng Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ (chưa bao gồm VAT);
Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp Hợp Đồng Thuê được chấm dứt căn cứ theo điểm (b) và (c) của Mục này, Bên Cho Thuê có quyền không hoàn lại Tiền Đặt Cọc cho Bên Thuê.
11.2.    Bất kỳ đồ đạc, trang bị cố định hoặc bán cố định nào được bỏ lại Khu Vực Thuê sau ngày Khu Vực Thuê được sửa chữa, làm vệ sinh, khôi phục nguyên trạng theo đúng với quy định của Hợp Đồng Thuê này, và được giao trả cho Bên Cho Thuê có thể được Bên Cho Thuê xem như là đồ bỏ đi và Bên Cho Thuê có thể sở hữu những đồ đạc, trang bị cố định hoặc bán cố định này và có thể bán hoặc giải quyết đồ đạc trang bị này theo bất kỳ cách nào khác mà Bên Cho Thuê xem là phù hợp mà không cần giải thích cho Bên Thuê. Bên Cho Thuê được quyền yêu cầu Bên Thuê thanh toán hoặc trả lại cho Bên Cho Thuê chi phí gỡ bỏ và giải quyết các đồ đạc trang bị này. Bên Thuê phải bảo đảm cho Bên Cho Thuê khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào của mình đối với bên thứ ba do việc Bên Cho Thuê bán các tài sản này do vô ý đã tin rằng tài sản này thuộc về Bên Thuê và phải chịu trách nhiệm giải quyết việc này.

Mục 12.          Sự Kiện Bất Khả Kháng
Theo quy định tại Mục 11 Phụ Lục 1 này, việc một trong Các Bên không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ của mình căn cứ theo Hợp Đồng Thuê này sẽ không bị xem là vi phạm Hợp Đồng Thuê, hoặc là lý do để khiếu kiện theo Hợp Đồng Thuê này nếu, trong chừng mực mà nguyên nhân của việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ ấy là do những biến cố xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn tính tổng quát của các điều khoản trên, các biện pháp của chính quyền, thiên tai, chiến tranh, nổi loạn, phiến loạn, khởi nghĩa, phá hoại, cấm vận giao thông, hoặc lệnh của tòa án có thẩm quyền, (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”).
Bên bị ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình sẽ thông báo ngay bằng văn bản cho Bên kia ngay khi biết được rằng mình không có khả năng thực hiện Hợp Đồng Thuê này do Sự Kiện Bất Khả Kháng và sẽ nỗ lực tối đa để tránh hoặc khắc phục nguyên nhân của Sự Kiện Bất Khả Kháng.
Việc thực hiện Hợp Đồng Thuê của Các Bên (ngoài nghĩa vụ phải nỗ lực tối đa để khắc phục nguyên nhân Sự Kiện Bất Khả Kháng) sẽ được tạm ngưng trong thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và thời hạn của Hợp Đồng Thuê này và tất cả các điều khoản khác quy định tại Hợp Đồng Thuê này sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng với thời gian từ khi bắt đầu xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng cho đến khi khắc phục được Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Mục 13.          Các Điều Khoản Khác

13.1.    Các tiêu đề của Hợp Đồng Thuê này chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham chiếu, và không định nghĩa, sửa đổi hoặc làm ảnh hưởng đến nội dung của các điều khoản nào trong Hợp Đồng Thuê này.
13.2.    Việc một Bên, vào bất kỳ lúc nào, không yêu cầu Bên kia thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của họ theo Hợp Đồng Thuê này sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đó vào bất kỳ thời điểm nào tiếp theo. Việc một Bên không áp dụng biện pháp khắc phục đối với việc vi phạm một điều khoản bất kỳ của Hợp Đồng Thuê này không có nghĩa là miễn mọi biện pháp khắc phục đối với bất kỳ vi phạm nào tiếp theo liên quan đến điều khoản đó hoặc các điều khoản khác.
13.3.    Hợp Đồng Thuê này, bao gồm Nội Quy Tòa Nhà và tất cả các Phụ Lục của Hợp Đồng Thuê này, tạo thành một thỏa thuận toàn vẹn giữa Các Bên và huỷ bỏ, thay thế tất cả các thỏa thuận, dàn xếp, hợp đồng hay tuyên bố trước đó dưới bất kỳ hình thức nào, dù bằng văn bản hoặc lời nói, được giao kết giữa Các Bên và có đối tượng tương tự như đối tượng của Hợp Đồng Thuê này. Không một sự sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp Đồng Thuê này có thể có hiệu lực mà không được lập thành văn bản và được ký bởi người có thẩm quyền của Các Bên.
13.4.    Hợp Đồng này được Các Bên ký kết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác nhau hay không nhất quán giữa hai bản này, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.
13.5.    Bất kỳ phần, điều khoản hoặc quy định nào của Hợp Đồng này bị xem là không hợp pháp, không có giá trị, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ được xem như không có giá trị thi hành giữa Các Bên, và các điều khoản còn lại của Hợp Đồng Thuê này vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.
13.6.    Mỗi Bên tự chịu chi phí luật sư liên quan đến việc soạn thảo, đàm phán và ký kết Hợp
Đồng Thuê này.
13.7.    Mỗi Bên đồng ý không tiết lộ cho bất kỳ Bên thứ ba nào về các điều khoản của Hợp Đồng Thuê này trong suốt Thời Hạn Thuê và trong thời gian một năm sau đó trừ khi các thông tin này đã được công bố rộng rãi, được tư vấn bởi nhân viên tư vấn của mỗi Bên, hoặc do pháp luật quy định phải tiết lộ.
13.8.    Bên Thuê sẽ được … (…) chỗ đậu xe máy dưới tầng hầm của Tòa nhà trong suốt thời hạn của Hợp đồng thuê với mức phí hàng tháng là và …/ chiếc xe gắn máy/ tháng tương đương không bao gồm thuế VAT. Bên Cho Thuê có quyền lấy lại những chỗ đậu xe gắn máy tạm thời khi cần thiết.

13.9.    Phí máy lạnh ngoài giờ: Bên thuê sẽ trả phí máy lạnh ngoài giờ là 147.013VNĐ/ giờ (chưa có thuế GTGT) khi có yêu cầu cấp máy lạnh ngoài giờ làm việc. (Phí máy lạnh ngoài giờ và giá điện sẽ được điều chỉnh nếu có thay đổi từ giá bán điện của Công ty điện lực TP. HCM).
13.10.  Thông báo hoặc thư từ liên lạc:
(a)       Bất kỳ thông báo hoặc thư từ liên lạc nào được lập hoặc gửi đi theo quy định tại Hợp Đồng Thuê này sẽ được lập và gửi đi bằng văn bản cho Bên liên quan bằng thư hoặc bằng fax theo địa chỉ ghi dưới đây hoặc theo một địa chỉ khác mà một Bên có thể thông báo cho Bên kia căn cứ theo quy định của Mục này. Bất kỳ thông báo hoặc thư từ liên lạc nào như thế sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký nhận.
(b)       Bất kỳ thông báo hoặc thư từ liên lạc nào được lập và gửi đi theo quy định tại
Hợp Đồng Thuê này sẽ được lập và gửi đến:
BÊN CHO THUÊ: CÔNG TY ………………

GCN ĐKKD số     : ………………………………….
Địa chỉ                    :   ………………. – Quận 1 TP Hồ Chí
Minh
Điện thoại              :  ………………                                    Fax: …………………..

BÊN THUÊ: .

GCN ĐKKD số          : .
Địa chỉ                         : .
Điện thoại                   :                                   Fax        : Mã số thuế                  :

Sau đây được gọi là “Bên Thuê”

BÊN CHO THUÊ Ký bởi                                          BÊN THUÊ Ký bởi

PHỤ LỤC 2
NỘI QUY TÒA NHÀ

MỤC LỤC

1.         Hoàn thiện nội thất và bảo dưỡng ......................................................................................2
2.         Bảng hiệu ...........................................................................................................................3
3.         Bảo hiểm ............................................................................................................................4
4.         Quyền Ra Vào Khu Vực Thuê ...........................................................................................4
5.         Không khoan tường ...........................................................................................................5
6.         Không treo cờ và chướng ngại vật .....................................................................................5
7.         Rèm và Màn .......................................................................................................................6
8.         Thiết bị đường ống dẫn nước .............................................................................................6
9.         Bảng tên .............................................................................................................................6
10.       Gián đoạn bảo trì................................................................................................................6
11.       Không thực hiện hành vi gây hại .......................................................................................6
12.       Cửa sổ ................................................................................................................................7
13.       Không được chào hàng ......................................................................................................7
14.       Không được nấu nướng - Không gây mùi khó chịu ..........................................................7
15.       Không được gây tiếng ồn ...................................................................................................7
16.       Không vật nuôi...................................................................................................................7
17.       Rác .....................................................................................................................................8
18.       Không chướng ngại vật tại khu vực sử dụng chung ..........................................................8
19.       Không được tự ý di chuyển hoặc tháo dỡ đồ đạc...............................................................8
20.       Không được đặt đồ quá tải .................................................................................................8
21.       Không được thay đổi hay tu sửa thêm ...............................................................................8
22.       Không được tự ý lắp đặt máy móc, thiết bị........................................................................9
23.       Không được gây tiếng rung ...............................................................................................9
24.       Không được gây phiền hà ..................................................................................................9
25.       Không được hoạt động trái pháp luật hoặc trái đạo đức ....................................................9
26.       Chỉ được thực hiện những hoạt động được cho phép và chấp thuận .................................9
27.       Không được ở lại qua đêm .................................................................................................9
28.       Không được bán đấu giá ..................................................................................................10
29.       Không được tàng trữ vũ khí và chất nổ............................................................................10
30.       Giữ gìn phòng vệ sinh ......................................................................................................10
31.       Không ruồi muỗi hoặc côn trùng .....................................................................................10
32.       Giao lại Khu Vực Thuê ....................................................................................................10
33.       Quyền Sử Dụng................................................................................................................11
34.       Quy định của bãi giữ xe ...................................................................................................11
NỘI QUY TÒA NHÀ ... Tower

Các mục được nêu trong Nội Quy Tòa Nhà này sau đây gọi là “Quy Định”

1.            Hoàn thiện nội thất và bảo dưỡng
(a)       Bên Thuê sẽ được cung cấp một bản hướng dẫn hoàn thiện nội thất trong đó nêu rõ các thông số kỹ thuật và thông số vận hành của Tòa Nhà và Khu Vực Thuê mà Bên Thuê phải tuân thủ theo, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cho Thuê cho phép thực hiện khác đi.
(b)       Bên Thuê phải hoàn thiện nội thất cho Khu Vực Thuê, bằng chi phí của mình, theo đúng với các bản vẽ và chi tiết kỹ thuật đã trình cho Bên Cho Thuê một (01) tuần trước ngày bắt đầu Giai Đoạn Hoàn Thiện Nội Thất và được Bên Cho Thuê chấp thuận bằng văn bản, việc hoàn thiện nội thất phải được thực hiện với trình độ tay nghề chuyên môn cao và trên mọi phương diện phải có kiểu dáng và phong cách thích hợp với cao ốc văn phòng hàng đầu. Các bản vẽ và chi tiết kỹ thuật đó phải nêu rõ tất cả hệ thống dây dẫn điện, vách văn phòng và/ hoặc hoàn thiện sàn, và/ hoặc bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống đầu vòi phun chữa cháy tự động hay hệ thống ống dẫn điều hoà không khí do bản vẽ hoàn thiện nội thất yêu cầu. Công việc hoàn thiện nội thất phải được thực hiện bởi nhà thầu mà đã được Bên Cho Thuê chấp thuận trước bằng văn bản. Trong suốt Thời Hạn Thuê, Bên Thuê phải duy trì Khu Vực Thuê trong tình trạng tốt, thoả mãn được yêu cầu của Bên Cho Thuê, và không được chỉnh sửa Khu Vực Thuê nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê.

(c)       Bên Thuê có thể sử dụng kiến trúc sư do Bên Cho Thuê giới thiệu để thiết kế hoàn thiện nội thất. Trong trường hợp Bên Thuê quyết định không sử dụng kiến trúc sư của Bên Cho Thuê để thiết kế hoàn thiện nội thất, thì bản vẽ hoàn thiện tự thực hiện đó phải được gửi cho Bên Cho Thuê bốn bản để được xem xét và chấp thuận.
(d)       Bên Thuê không được cho phép nhà thầu thực hiện hoàn thiện nội thất được khoan hay làm những công việc khác gây tiếng ồn quá mức cho phép tại Khu Vực Thuê trong giờ làm việc bình thường. Công việc đó chỉ được phép thực hiện khi có chấp thuận của Bên Cho Thuê hoặc Công Ty Quản Lý Tòa Nhà và thường là không được cho phép thực hiện trong giờ làm việc bình thường.

(e)       Bên Thuê sẽ phải thanh toán tiền cọc trang trí để đề phòng những hư hỏng có thể xảy ra cho tòa nhà trong khi Bên Thuê trang trí Khu vực thuê này. Tiền cọc trang trí được tính như sau:
Diện tích: …m2         Số tiền: …
Tiền đặt cọc trang trí này sẽ được hoàn trả sau khi Bên thuê hoàn thành việc trang trí. Các khoản cấn trừ tiền cọc sẽ áp dụng cho các chi phí sửa chữa các hư hỏng do nhà
thầu của Bên Thuê gây ra.
(f)        Bên Thuê phải duy tu bảo dưỡng Khu Vực Thuê, bao gồm sàn hiện hữu và nội thất, tường và trần, và các trang bị lắp cố định bao gồm các cửa chính, cửa sổ, điện và nước và mọi đường ống, sơn và trang trí trong tình trạng tốt và sạch sẽ để có thể sử dụng được trong suốt thời hạn thuê, và bằng chi phí của mình sẽ thay thế những đồ đạc cố định hay bán cố định nào không còn sửa chữa được nữa, trong suốt Thời Hạn Thuê.

(g)       Bên Cho Thuê, bằng chi phí của mình, sẽ duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị cố định để có thể sử dụng được trong suốt thời hạn thuê, bao gồm nhưng không giới hạn trần, sàn, tường bên ngoài, cửa chính ra vào Tòa Nhà, cửa sổ, hệ thống đèn, đèn, lắp đặt điện và nước và hệ thống máy điều hòa không khí trong khu vực công cộng
(h)       Phù hợp với những quy định bên trên, Bên Thuê không được lắp đặt bất kỳ vách ngăn nào khác trong Khu Vực Thuê ngoài những vách ngăn do Bên Cho Thuê cung cấp hay chấp thuận.
(i)        Bên Thuê phải cung cấp cho Bên Cho Thuê bằng chứng về việc đã mua bảo hiểm ít nhất là cho những hạng mục quy định tại Quy Định số 3 của Nội Quy Tòa Nhà này, và chứng minh cho Bên Cho Thuê rằng tất cả các nhà thầu của Bên Thuê đều đã được bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý, mất mát, hư hỏng hay thương tích phát sinh từ hành vi hay sự thiếu sót của nhà thầu và/ hoặc nhà thầu phụ trong thời gian thi công hoàn thiện nội thất cho Khu Vực Thuê kể cả việc tuân thủ các quy định về trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động và bồi thường tai nạn lao động cho người lao động có hiệu lực vào thời điểm bắt đầu thi công.
2.            Bảng hiệu
(a)       Bên Thuê không được trưng bày bên trong hay bên ngoài Khu Vực Thuê bảng chữ hay bất kỳ thiết bị nào khác, bất kể loại đó có chiếu sáng hay không chiếu sáng, mà có thể nhìn thấy từ bên ngoài Khu Vực Thuê, ngoại trừ bảng tên hay bảng hiệu của Bên Thuê nằm phía trong lối ra vào của Khu Vực Thuê. Kích thước và vị trí của bảng tên hoặc bảng hiệu này phải được Bên Cho Thuê chấp thuận.
(b)       Bên Cho Thuê là người duy nhất có toàn quyền chấp thuận hay từ chối chấp thuận và bất kỳ chấp thuận nào của Bên Cho Thuê cũng phải căn cứ theo những điều kiện mà Bên Cho Thuê cho là phù hợp. Bên Cho Thuê có quyền gỡ bỏ, với chi phí và phí tổn do Bên Thuê chịu, những bảng hiệu, biển, trang trí hay thiết bị khác được gắn hoặc dựng hoặc trưng bày mà không có sự đồng ý trước của Bên Cho Thuê.
(c)       Bên Thuê, kể cả thuê địa điểm làm cửa hàng hay nhà hàng, không được gắn, trưng bày hoặc để cho phép người khác gắn hoặc trưng bày ở bên ngoài Khu Vực Thuê bất kỳ bảng hiệu, biển, trang trí hay thiết bị khác bất chấp có chiếu sáng hay không nếu không được Bên Cho Thuê đồng ý trước bằng văn bản.
3.            Bảo hiểm
(a)       Bên Thuê, bằng chi phí và phí tổn của mình, sẽ mua và duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm cho Khu Vực Thuê vào mọi thời điểm trong suốt Thời Hạn Thuê thông qua một công ty bảo hiểm có uy tín phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.
Bảo hiểm này phải bao gồm (i) trách nhiệm pháp lý đối với Bên Cho Thuê, những người khác đang cùng sử dụng Khu Vực Thuê và/ hoặc Tòa Nhà và bên thứ ba nói chung cho mọi thương tích và tổn thất tài sản gây ra cho họ phát sinh do việc Bên Thuê sử dụng Khu Vực Thuê, và (ii) bất kỳ và tất cả những tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh do hoặc liên quan đến các mảnh vỡ (kể cả mảnh vỡ cửa sổ), hoả hoạn hay hư hỏng hệ thống cấp nước thuộc phạm vi trách nhiệm của Bên Thuê hoặc do sơ suất của Bên Thuê.
Bản sao hợp đồng bảo hiểm của Bên Thuê hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm/ giấy chứng nhận đã thanh toán phí bảo hiểm, và bản sao thông báo gia hạn hợp đồng bảo hiểm phải được gửi cho Bên Cho Thuê kịp thời.

Bên Thuê, bằng chi phí và phí tổn của mình, vào tất cả mọi thời điểm trong suốt Thời Hạn Thuê, sẽ mua và duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm cho nhân viên của mình đối với trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động hoặc bồi thường tai nạn lao động khi cần thiết theo đúng các quy định của luật pháp Việt Nam.
(b)       Các Bên hiểu rõ rằng các hợp đồng bảo hiểm quy định trong đây hoàn toàn không miễn trừ cho bất kỳ bên nào khỏi trách nhiệm của mình quy định bởi Hợp Đồng Thuê này cũng như không thay thế bất kỳ trách nhiệm nào trong số đó.
4.            Quyền Ra Vào Khu Vực Thuê
(a)       Bên Cho Thuê, vào bất kỳ lúc nào, sau khi thông báo trước hai mươi bốn (24) giờ cho Bên Thuê (ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp) có quyền ra vào và kiểm tra Khu Vực Thuê vì bất kỳ lý do gì. Bên Thuê theo đó sẽ cho phép Bên Cho Thuê đi cùng hay không cùng với công nhân hay những người khác và mang theo hoặc không mang theo các dụng cụ vào Khu Vực Thuê vào mọi thời điểm phù hợp (và trong trường hợp khẩn cấp Bên Cho Thuê có thể vào không cần thông báo trước và thậm chí cưỡng chế nếu cần thiết) để xem xét tình trạng và khắc phục tất cả các sai sót và yêu cầu sửa chữa hay cải tạo Khu Vực Thuê mà đúng ra là trách nhiệm của Bên Thuê để thoả mãn yêu cầu của Bên Cho Thuê, trong vòng mười (10) ngày, hay khoảng thời gian ngắn
hơn tuỳ trường hợp, từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên Cho Thuê yêu cầu thực hiện sửa chữa hay khắc phục các sai sót đó.
(b)       Nếu phát hiện thấy có bất kỳ sai sót hay yêu cầu cần phải sửa chữa hay cải tạo Khu Vực Thuê và nếu Bên Cho Thuê gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Thuê yêu cầu thực hiện sửa chữa này và nếu trong vòng mười (10) ngày sau khi nhận thông báo mà Bên Thuê không tiến hành sửa chữa một cách kỹ lưỡng, thì Bên Cho Thuê được phép vào Khu Vực Thuê và thực hiện những công việc sửa chữa đó và chi phí cho việc sửa chữa (nếu không thống nhất về số tiền thì sẽ do đại diện của Bên Cho Thuê xác định) sẽ được tính là khoản nợ của Bên Thuê đối với Bên Cho Thuê và phải được hoàn trả tức khắc.

(c)       Các Bên xác nhận rằng Bên Cho Thuê có quyền (i) cho đi qua Khu Vực Thuê một cách tự do và không gián đoạn, nước, xăng dầu, gas, hệ thống thoát nước, điện, và tất cả các dịch vụ hoặc các tiện ích được cung cấp khác thông qua các đường ống dẫn nước, cống thoát nước, ống dẫn, dây cáp, dây điện và các ống dẫn khác hiện đang hoặc có thể nằm trong hoặc bên dưới Khu Vực Thuê, cùng với quyền kiểm tra, sửa chữa, thay thế hay bảo trì bảo dưỡng đường ống ấy, và (ii) được vào Khu Vực Thuê theo đúng những điều kiện ghi tại Quy Định 4(a) của Nội Quy Tòa Nhà nhưng không hạn chế đối tính tổng quát của những điều đã nêu ở trên về việc ra vào Khu Vực Thuê để kiểm tra các phòng máy hay phòng điều khiển các công tắc đóng mở hay các phòng có chức năng tương tự được đặt trong phạm vi Khu Vực Thuê thuộc quyền kiểm soát của Bên Cho Thuê.
(d)       Nếu không được Bên Cho Thuê đồng ý trước bằng văn bản, Bên Thuê không được phép xây dựng hay lắp đặt cửa ra vào, khung, lưới sắt, cửa chớp hay những thiết bị tương tự dù tạm thời hay lâu dài tại cửa hay lối ra vào của Khu Vực Thuê hay ở cửa thoát hiểm hỏa hoạn hoặc lắp đặt cửa ra vào, lưới sắt hoặc cửa chớp hoặc cổng theo cách nào đó có thể vi phạm những quy định hiện hành của Việt Nam tùy theo từng thời điểm, hoặc trên bất kỳ phương diện nào khác trái với những quy định ấy hoặc những quy định của Nội Quy Tòa Nhà này.
5.            Không khoan tường
Bên Thuê không được khoan hoặc bằng cách này hay cách khác làm hỏng đi bề mặt của bất kỳ thành phần nào của Khu Vực Thuê hay của Tòa Nhà. Bên Thuê sẽ không được phép khoan, trừ khi có chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê và có thể Bên Cho Thuê sẽ chỉ đạo việc khoan đó.
6.            Không treo cờ và chướng ngại vật

(a)       Trừ khi được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê và thường thì rất hiếm khi được chấp thuận, Bên Thuê không được dựng, treo hay sơn cột cờ, ăng ten
hoặc vật nào khác ở bên ngoài Tòa Nhà và không được treo cờ cho bay ra từ phía cửa sổ hay bất kỳ nơi nào trong hoặc trên Tòa Nhà.
(b)       Bên Thuê không được dán quảng cáo hay các vật khác làm tối, cản trở hay che khuất cửa sổ hoặc ánh sáng của Khu Vực Thuê nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê.

7.            Rèm và Màn
Tất cả rèm và/ hoặc màn sử dụng trong phạm vi của Khu Vực Thuê phải luôn luôn phù hợp với màu sắc và mẫu mã thiết kế của rèm và/ hoặc màn tiêu chuẩn của Tòa Nhà. Để thống nhất kiến trúc đồng nhất cho toàn bộ Toà nhà, Bên Thuê chỉ lắp các loại màn sáo thiết kế, theo đúng quy định chuẩn của nhà sản xuất do Bên Cho thuê quy định.

8.            Thiết bị đường ống dẫn nước
Các thiết bị đường ống dẫn nước chỉ được dùng đúng mục đích đã được thiết kế và lắp đặt. Không được bỏ lại rác hay những chất lạ khác bên trong ống này. Tất cả các chi phí về việc sửa chữa những hư hại do sự sử dụng không đúng mục đích yêu cầu hệ thống ống nước và thoát nước sẽ đều do Bên Thuê chịu.

9.          Bảng tên
Bên Thuê không được sử dụng tên gọi/ biểu tượng hoặc bất kỳ phần nào của tên gọi/ biểu tượng của hoặc đang được sử dụng bởi Bên Cho Thuê cho các công việc liên quan đến công việc kinh doanh hay hoạt động của Bên Thuê hoặc cho bất kỳ một mục đích nào khác ngoại trừ nhằm nục đích thể hiện địa chỉ và trụ sở làm việc của Bên Thuê

10.          Gián đoạn bảo trì
Trong trường hợp Tòa Nhà được tu sửa, Bên Cho Thuê có quyền thay đổi, xây dựng lại hoặc sửa đổi cách sử dụng các phần của Tòa Nhà (bao gồm tất cả các trang thiết bị cố định, bán cố định và máy móc trong đó) miễn là không gây cản trở lối ra vào Khu Vực Thuê và các dịch vụ thiết yếu vẫn được duy trì.

11.          Không thực hiện hành vi gây hại

Bên Thuê không được tiến hành hay cho phép tiến hành bất kỳ hành vi nào tại Khu Vực Thuê hoặc bất kỳ bộ phận nào của Khu Vực Thuê làm cho hoặc có thể làm cho Bên Cho Thuê phải chịu trách nhiệm hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý do thương tích gây ra cho người hay làm hư hỏng tài sản.
12.          Cửa sổ
Các cửa sổ phải luôn được đóng kín và khoá lại ngoại trừ trường hợp khẩn cấp như hoả hoạn hay hư hỏng hệ thống điều hoà không khí, hoặc trong một chừng mực hợp lý có thể mở cửa sổ để Bên Thuê lau chùi cửa sổ.

13.          Không được chào hàng
Nghiêm cấm việc đi chào hàng và bán rong trong phạm vi Tòa Nhà và Bên Thuê sẽ
phải cộng tác để ngăn ngừa tình trạng đó.

14.          Không được nấu nướng - Không gây mùi khó chịu
(a)       Trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê và thường thì rất hiếm khi được đồng ý, và tuỳ thuộc vào Quy Định 15 (b) dưới đây, Bên Thuê không được phép nấu nướng hay làm thức ăn trong Khu Vực Thuê, ngoại trừ việc hâm nóng thức ăn đã nấu sẵn trong lò vi sóng.
(b)       Bên Thuê dự định thuê Khu Vực Thuê làm nhà hàng không được gây ra hay cho phép gây ra mùi bất thường hoặc khó chịu phát sinh ra từ việc nấu nướng trong Khu Vực Thuê và bốc ra từ Khu Vực Thuê cũng như không được phép tích tụ rác và thức ăn thừa trong hay xung quanh Khu Vực Thuê hoặc bất kỳ phần nào của Khu Vực Thuê có thể gây phiền toái cho những người thuê khác hay những người khác đang sử dụng Tòa Nhà.
(c)       Bên Thuê không được phép gây mùi bất thường hoặc khó ngửi gây khó chịu cho những người thuê khác trong Tòa Nhà; những mùi đó được gây ra hoặc bay ra từ Khu Vực Thuê do nấu nướng, hoàn thiện nội thất hay những hoạt động khác trong phạm vi Khu Vực Thuê. Bên Cho Thuê có toàn quyền định nghĩa thế nào là “bất thường”, “khó ngửi” và “gây khó chịu cho những người thuê khác trong Tòa nhà” trong từng trường hợp cụ thể.

15.         Không được gây tiếng ồn
Bên Thuê không được phép gây ra hay cho phép gây ra tiếng ồn (bao gồm nhưng không giới hạn âm thanh của TV, radio hay các nhạc cụ khác có khả năng gây ra hoặc làm phát sinh tiếng ồn hay tiếng nhạc) gây phiền toái hoặc có thể gây phiền toái cho những người thuê các khu vực khác của Tòa Nhà.

16.          Không vật nuôi

Không được đưa thú vật hay vật nuôi vào và nuôi giữ trong Khu Vực Thuê.
17.          Rác
Hàng ngày Bên Thuê sẽ cho đổ rác tại một nơi do Bên Cho Thuê chỉ định theo từng thời điểm và phải tuân theo những quy định và nguyên tắc hợp lý mà Bên Cho Thuê có thể đưa ra tùy theo từng thời điểm.

18.         Không chướng ngại vật tại khu vực sử dụng chung
Bên Thuê không được đặt hoặc để bất kỳ thùng, hàng hoá, đồ đạc, rác hoặc những vật khác cản trở ở cửa ra vào, cầu thang bộ, lối đi hoặc tại các địa điểm bốc dỡ hàng được sử dụng chung với các người thuê khác của Bên Cho Thuê trong Tòa Nhà.
19.          Không được tự ý di chuyển hoặc tháo dỡ đồ đạc
Bên Thuê không được di chuyển hoặc tháo dỡ két sắt, máy móc, thiết bị và vật nặng, những đồ đạc hoặc đồ vật cồng kềnh ra vào Tòa Nhà mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê; thông thường công việc di chuyển những vật này chỉ được phép thực hiện ngoài giờ làm việc. Bên Thuê phải bảo đảm rằng những vật đó chỉ được di chuyển bằng thang máy dành riêng để chuyển hàng. Bên Cho Thuê có quyền cho đem ra khỏi Tòa Nhà những đồ đạc vi phạm Nội Quy Tòa Nhà hoặc Hợp Đồng Thuê. Bên Thuê sẽ phải bảo đảm cho Bên Cho Thuê khỏi những thiệt hại do việc di chuyển những đồ vật kể trên gây ra cho người hoặc tài sản, hoặc về các thiệt hại hoặc tiền bạc mà Bên Cho Thuê đã phải thanh toán khi có khiếu kiện hay theo phán quyết của Toà án, cũng như phí luật sư phát sinh và tất cả những chi phí có liên quan đến việc sửa chữa các hư hỏng gây ra cho Tòa Nhà và các phần phụ thuộc của Tòa Nhà  do việc di chuyển thiết bị, máy móc, vật nặng, đồ đạc hoặc thiết bị cồng kềnh gây ra.

20.          Không được đặt đồ quá tải
Bên Thuê không được đặt những vật nặng quá khả năng chịu tải đã được thiết kế lên sàn của Khu Vực Thuê.  Bên Cho Thuê có quyền quy định về trọng lượng và vị trí của tất cả những két sắt và vật thể nặng với mục đích phân phối tải trọng cho sàn.

21.          Không được thay đổi hay tu sửa thêm
Bên Thuê không được tiến hành hay cho phép tiến hành các công việc thay đổi hay tu sửa thêm Khu Vực Thuê, hệ thống điện, hay các trang bị lắp cố định khác của Bên Cho Thuê, hoặc lắp đặt bất kỳ máy móc dụng cụ hay thiết bị nào tại Khu Vực Thuê mà không được Bên Cho Thuê chấp thuận trước bằng văn bản, hoặc cắt xén, làm hư hại hoặc cho phép cắt xén, làm hư hại hoặc làm hỏng cửa chính, cửa sổ, tường, cấu trúc hoặc vật liệu khác.
22.          Không được tự ý lắp đặt máy móc, thiết bị
Nếu không được Bên Cho Thuê chấp thuận trước bằng văn bản, Bên Thuê không được phép lắp đặt và sử dụng trong Khu Vực Thuê máy điều hoà không khí và các máy móc thiết bị khác ngoài những thiết bị văn phòng thông thường bao gồm máy fax, máy photocopy, máy vi tính cá nhân, máy in và những thiết bị do Bên Cho Thuê lắp đặt tại Khu Vực Thuê.

23.          Không được gây tiếng rung
Những máy móc phục vụ công việc và các thiết bị cơ khí được Bên Cho Thuê cho phép phải được Bên Thuê lắp đặt và bảo dưỡng với chi phí của Bên Thuê tại các vị trí mà theo nhận xét của Bên Cho Thuê là hấp thụ và ngăn chặn được rung động, tiếng ồn và/ hoặc không gây phiền toái cho những khách thuê khác của Tòa nhà.

24.          Không được gây phiền hà
Bên Thuê không được gây ra hoặc cho phép gây ra bất kỳ hành động nào ở trong hay tại Khu Vực Thuê hoặc ở bất kỳ phần nào của Khu Vực Thuê, mà vào bất kỳ lúc nào, theo nhận định của Bên Cho Thuê, có thể hoặc trở nên phiền toái hoặc gây thiệt hại hoặc quấy nhiễu Bên Cho Thuê hoặc các người thuê khác hoặc những người sử dụng Tòa Nhà khác cũng như ở những khu vực lân cận hoặc dưới bất kỳ hình thức nào làm trái với quy định và pháp luật Việt Nam.

25.          Không được hoạt động trái pháp luật hoặc trái đạo đức
Bên Thuê không được phép sử dụng Khu Vực Thuê hay bất kỳ phần nào của Khu
Vực Thuê vào những mục đích trái pháp luật hoặc trái đạo đức.

26. Chỉ được thực hiện những hoạt động được cho phép và chấp thuận
Bên Thuê không được sử dụng Khu Vực Thuê vào mục đích nào khác ngoài mục đích đã được quy định tại Hợp Đồng Thuê mà Nội Quy Tòa Nhà này là một phần của Hợp Đồng Thuê đó và Bên Thuê chỉ được phép tiến hành những hoạt động kinh doanh đã được uỷ quyền, cấp phép và chấp thuận một cách hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như phải tuân thủ các điều kiện, điều khoản và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đó hoặc được đưa ra khi giấy phép cho hoạt động kinh doanh đó được cấp.

27.  Không được ở lại qua đêm
Bên Thuê không được cho phép ai ở lại qua đêm trong Khu Vực Thuê nếu không
được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê. Sự cho phép này chỉ có
thể được Bên Cho Thuê cấp khi cần thiết khi Bên Thuê cử người trông coi đồ đạc trong Khu Vực Thuê, nhưng Khu Vực Thuê không được sử dụng như chỗ để ngủ hay nhà ở trong phạm vi định nghĩa của các quy định và luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

28. Không được bán đấu giá
Bên Thuê không được cho phép cho bán đấu giá tại Khu Vực Thuê.

29. Không được tàng trữ vũ khí và chất nổ
Bên Thuê không được giữ, cất giữ hoặc cho phép cất giữ tại Khu Vực Thuê các loại vũ khí, đạn dược, kali nitrat, thuốc súng, dầu lửa hoặc các loại chất nổ, chất đốt, chất liệu trái pháp luật hoặc có thể gây nguy hiểm khác.
30. Giữ gìn phòng vệ sinh

(a) Bên Thuê, bằng chi phí của mình, sẽ phải giữ phòng vệ sinh và các thiết bị sử dụng nước dành riêng cho Bên Thuê và nhân viên hay người giúp việc của Bên Thuê trong tình trạng sạch sẽ và sử dụng tốt và không được sử dụng bừa bãi phòng vệ sinh dùng chung với những người thuê khác hoặc những người sử dụng khác Tòa Nhà vào bất kỳ và mọi thời điểm trong suốt Thời Hạn Thuê, phù hợp với yêu cầu của Bên Cho Thuê cũng như các quy định pháp luật Việt Nam, và sẽ hoàn trả cho Bên Cho Thuê tất cả những chi phí làm vệ sinh và thông ống cống bị tắc nghẽn do Bên Thuê sử dụng bất cẩn, bất bình thường hoặc không đúng cách.

(b)  Bên Thuê dự định thuê Khu Vực Thuê làm nhà hàng, bằng chi phí của mình, phải giữ tất cả các phòng vệ sinh, bếp, thiết bị nấu bếp và các thiết bị sử dụng nước dành riêng cho Bên Thuê và nhân viên, người phục vụ hay khách hàng của Bên Thuê trong tình trạng sạch sẽ và sử dụng tốt theo quy định của pháp luật Việt Nam
31. Không ruồi muỗi hoặc côn trùng
Bên Thuê phải bảo đảm rằng Khu Vực Thuê không có ruồi muỗi hoặc côn trùng vào. Trong trường hợp Khu Vực Thuê có ruồi muỗi hoặc côn trùng vào, Bên Thuê phải thanh toán chi phí tiêu diệt ruồi muỗi, côn trùng do Bên Cho Thuê xử lý hoặc chấp thuận cho thực hiện và những người diệt ruồi muỗi, côn trùng được chọn sẽ được phép vào Khu Vực Thuê để thực hiện công việc này.
32. Giao lại Khu Vực Thuê
Ngay sau khi chấm dứt Hợp Đồng Thuê, Bên Thuê phải giao trả Khu Vực Thuê trong tình trạng như ban đầu, bằng chi phí của mình, ngoại trừ một số những sửa đổi, thay
đổi hay tu sửa thêm (đã được chấp thuận) mà Bên Cho Thuê đồng ý cho để lại, và giao trả toàn bộ chìa khoá văn phòng và chìa khoá phòng vệ sinh do Bên Thuê sử dụng cho Bên Cho Thuê.

33. Quyền Sử Dụng
Bên Cho Thuê sẽ cho phép Bên Thuê có quyền chiếm hữu và sử dụng Khu Vực Thuê trong suốt Thời Hạn Thuê mà không bị Bên Cho Thuê hay bất kỳ người nào tự nhận là trực thuộc, thông qua hay được Bên Cho Thuê ủy thác làm gián đoạn, ngoại trừ những trường hợp được quy định cụ thể trong Nội Quy Tòa Nhà này.
34. Quy định của bãi giữ xe
Bên Thuê phải tuân thủ các qui định trong Nội Qui của Bãi Giữ Xe do Bên Cho Thuê ban hành tùy từng thời điểm (đính kèm theo Hợp đồng này).
Công ty quản lý do Bên Cho Thuê chỉ định có quyền sửa đổi các quy định của bãi giữ
xe nếu thấy cần thiết sau khi thông báo cho Bên Thuê 10 ngày.

PHỤ LỤC 3
BẢN VẼ MÔ TẢ KHU VỰC THUÊ VÀ TẦNG THUÊ

Trên là mầu hợp đồng thuê nhà, có thể dùng để làm mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng

Bài viết khác

info@vanphongchothue.vn 0979771188
Chat ngay Chat ngay